Domů   RSS   Registrace  

GDPR | CORSAT

Nacházíte se zde: www.pribornet.cz  » Menu  » GDPR

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti CORSAT s.r.o.

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

 

CORSAT s.r.o., ul. K nemocnici 168/18 , 74101 Nový Jičín, IČ: 25847112 (dále jen CORSAT) zpracovává jako správce osobní údaje fyzický osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho CORSAT tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

1.     Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů - fyzická osoba (zákazník, dodavatel, zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, inzerent na inzertním serveru) CORSAT poskytla, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s CORSAT, nebo které CORSAT shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

2.     Zdroje osobních údajů

 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
 • inzertní služba na webu

 

3.     Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa odběrného místa)
 • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu, číslo SIPO)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (IP adresa, ze které se k poskytované službě přistupuje, informace o zařízení, pomocí nichž zákazník služby využívá, údaje jaké služby a v jakém rozsahu zákazník využívá, jaké pořady sleduje)
 • zákonem požadované osobní údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání komunikace, tzv. data retention

 

4.     Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob CORSAT zpracovává z následujících důvodů:

 • plnění smlouvy, kterou fyzická osoba s CORSAT uzavřela, především z důvodu poskytování objednaných služeb, a to včetně služeb servisní podpory
 • zákonná povinnost (např. zákon o elektronických komunikacích, zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě)
 • oprávněný zájem správce (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv CORSAT
 • přímý marketing (zasílání informací o službách CORSAT, informace o nových cenách, akční balíčky služeb)

S ohledem na tyto účely CORSAT zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy (viz předchozí bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany CORSAT.

 

5.     Potřebuje CORSAT ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

CORSAT zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje.

 

6.     Jak dlouho CORSAT osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje fyzických osob CORSAT zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy CORSAT uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok CORSAT z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

 

7.     Způsob zpracování osobních údajů

CORSAT zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.

CORSAT v současné době nezpracovává záznamy z cookies z internetových stránek www.corsat.cz.

 

8.     Kategorie příjemců osobních údajů

CORSAT při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané CORSAT, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů CORSAT a nesmí je využít jinak. CORSAT takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

CORSAT má také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům.

CORSAT nepředává osobní údaje mimo území České republiky.

 

9.     Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. CORSAT tyto informace shrnul do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: corsatorsat.cz nebo tel. 556710590..

Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro CORSAT identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

§  právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz -  subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz

§  právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, CORSAT v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit

§  právo na přenositelnost údajů - pokud CORSAT subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá

§  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz

§  právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí CORSAT jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování CORSAT omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní

§  právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti CORSAT oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby

 

 

V Novém Jičíně dne 24.5.2018.

 

Soubory ke stažení

GDPR prohlášení CORSAT s.r.o.Nový Jičín (velikost: 135kB, typ: PDF)Kontakty

CORSAT s.r.o.
556 710 590
595 179 799
603 531 164
 
corsat(zavináč)corsat.cz
 
 

Náš tip

Předpověď počasí